Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument jsme sepsali, abychom Vám – našim klientům a všem, se kterými máme nějaký smluvní nebo jiný vztah – předali přehledné a srozumitelné informace především o tom, jak Refundio funguje, a

 • jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme a k jakým účelům,
 • jaký máme pro zpracování osobních údajů právní základ,
 • jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak zajišťujeme jejich ochranu,
 • komu můžeme osobní údaje našich klientů zpřístupnit,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Můžete se spolehnout, že ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje chráníme tak, jak nám to dovolují běžně dostupné technické prostředky.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známější spíše jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.‌

Nerozumíte jakékoliv části těchto Zásad či máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů? Neváhejte nám napsat na e-mail: air@refundio.eu

Jaké osobní údaje o vás získáváme?

Na začátek si pojďme říct, co to osobní údaje vlastně jsou. Nařízení GDPR je popisuje jako informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Abyste si to dokázali lépe představit, řekněme si to raději na příkladech. Typickými osobními údaji mohou být jméno, příjmení, telefonní číslo, mail, adresa bydliště, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, druh a číslo dokladu totožnosti. Přitom platí, že z daného údaje nebo kombinace takových údajů musí být možné dovodit konkrétního člověka.

Pracujeme především s údaji, které se týkají uživatelů našich služeb, včetně možných budoucích klientů, kteří se o naše služby zajímají. Podle povahy situace zpracováváme dále i údaje o zástupcích.

Kromě Vašich základních osobních údajů zpracováváme i spoustu dalších. Třeba to, jaké služby u nás využíváte a jakým způsobem. Pracujeme také s údaji, které se dozvíme z toho, jak spolu jednáme, voláme si nebo píšeme. Dále pak s charakteristickými údaji, což je například Váš věk. Pracujeme jen s takovými osobními údaji, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Chceme, abyste věděli, že zpracováváme zejména tyto údaje:

Identifikační údaje, jako jsou Vaše jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti průkazu totožnosti, adresa bydliště, státní příslušnost, národnost a podoba Vašeho podpisu, jsou součástí rámcové smlouvy nebo dalších smluvních dokumentů, které spolu uzavíráme.

Dále pracujeme s Vašimi kontaktními údaji, mezi které patří především Váš email a telefonní číslo, bez nichž bychom Vám naše služby ani nemohli poskytnout. Webové stránky Refundio provozuje a Vaše osobní údaje zpracovává společnost Verdikto Group s.r.o., se sídlem Žižkova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 54 625 637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích.

Proč získáváme vaše osobní údaje a co nás k tomu opravňuje‌?

Zpracování osobních údajů je prováděno pro určitý účel, přičemž k tomuto účelu musí existovat právní důvod. Proč osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje (právní důvod) uvádíme vždy u daného účelu.‌

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností a na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas, či jiný důvod pro zpracování na základě posouzení slučitelnosti účelu dle čl. 6 odst. 4 GDPR.‌

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které evidujeme datové toky o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů.

Komu osobní údaje předáváme‌?

Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi a nedochází k jejich předávání dalším zpracovatelům.

Osobní údaje také mohou být předány například policejním orgánům, či jiným orgánům, a to pro účely obhajoby vlastních nároků nebo v případě, kdy nám takovou povinnost stanoví zákon. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.‌

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme‌?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – registrace, obhajoba právních nároků, přizpůsobování našich služeb, plnění zákonných povinností a dalších.

Skutečná doba uchovávání informací se může pro jednotlivé účely lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:‌

- Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování nabídky služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.‌

- Stanovuje nám zákon, abychom údaje uchovávali? Typicky půjde o účetní předpisy, předpisy na poli daní nebo poskytování právních služeb. V takovém případě je budeme uchovávat po tuto stanovenou dobu.‌

- Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.‌

- Existuje mezi námi smluvní vztah? Budeme osobní údaje uchovávat po dobu existence tohoto vztahu.‌

- Udělili jste nám pro nějaké zpracování souhlas? Pokud ano, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu.‌

Přišlo vám od nás obchodní sdělení?

Přišlo Vám od nás obchodní sdělení? Pak jste našim smluvním partnerem, kterému poskytujeme naše služby. Obchodní sdělení obsahuje nabídku našich dalších služeb, či jiné nabídky na obdobné výrobky a služby.‌ Jelikož jste se dobrovolně rozhodli využívat našich služeb, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy však patřičně uvedeme, že se jedná o obchodní sdělení, včetně možnosti kdykoliv odmítnout zasílání jakýchkoliv obchodních sdělení.‌

Obchodní sdělení budeme zasílat z e-mailové adresy air@refundio.eu, a to po dobu existence Vašeho účtu či existence vzájemného smluvního vztahu.‌

Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva‌?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:‌

 • právo na přístup k osobním údajům;‌
 • právo na opravu;‌
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);‌
 • právo na omezení zpracování údajů;‌
 • právo vznést námitku proti zpracování;‌
 • právo na přenositelnost údajů;‌
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.‌

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.‌

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 10 Eur.‌

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.‌

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.‌

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.‌

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. V případě podání bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.  V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení), přestaneme Vám další obchodní sdělení zasílat.‌

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.‌ 

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese air@refundio.eu. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.‌

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost.

Změny zásad

Zásady se mohou v průběhu času měnit. Pokud ke změně dojde, budeme Vás o tom dostatečně informovat. Nemusíte se rovněž obávat a na žádost Vám zašleme původní znění těchto Zásad zpracování osobních údajů.‌

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2023.